+381 11 3036 142 Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:00h

O nama

DDOR-Garant a.d. Beograd upravlja sa dva dobrovoljna penzijska fonda:

 • DDOR-GARANT EKVILIBRIO i
 • DDOR-GARANT ŠTEDNJA

Cilj nam je da članovima fondova obezbedimo što veći prinos uz prihvatanje nižeg nivoa rizika ulaganja.

Zbog toga je suština naše investicione politike da dominatno ulažemo u najsigurnije hartije od vrednosti – državne obveznice i depozite renomiranih banaka.

Upoznajte se na ovim stranicama sa našim akcionarima, menadžmentom, istorijatom i pravilima poslovanja. Biće nam čast da i vaša sredstva koja odvajate za kasnije doba na bezbedan način uvećamo.

ISTORIJAT

„Garant penzijsko društvo“, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d., Beograd (u daljem tekstu „Društvo“) dobilo je 16. novembra 2006. godine dozvolu za rad na osnovu Rešenja Narodne banke Srbije G. br. 10178. i registrovano je za obavljanje poslova organizovanja i upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondom.

U januaru 2010. godine izvršena je statusna promena spajanja uz pripajanje Društvu (društvo sticalac), Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „Hypo“ a.d., Beograd nakon čega je izvršena promena naziva Društva u „Hypo-Garant penzijsko društvo“, Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d., Beograd. Istovremeno je izvršeno i pripajanje Dobrovoljnog penzijskog fonda „Hypo“ Dobrovoljnom penzijskom fondu „Garant“, koji je nakon izvršene statusne promene, promenio naziv u „Hypo-Garant, dobrovoljni penzijski fond.

U aprilu 2013. godine sproveden je prenos prava upravljanja dobrovoljnim penzijski fondom „Triglav Penzija“ sa Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom “Triglav Penzijski fondovi” a.d. na Društvo, a „DDOR-Garant“ je dobio dozvolu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „Triglav Penzija“.

U oktobru 2013. godine sproveden je prenos prava upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondovima „Societe Generale Štednja“ i „Societe Generale Ekvilibrio“ sa Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „Societe Generale Penzije“ a.d. na Društvo.

U decembru iste godine izvršeno je spajanje uz pripajanje dobrovoljnih penzijskih fondova „DDOR Garant“ i „Societe Generale Ekvilibrio“ na taj način što je fond „Societe Generale Ekvilibrio“ preneo na fond „DDOR Garant“ celokupnu svoju imovinu i obaveze i prestao da postoji, a fond je nastavio poslovanje pod novim poslovnim imenom „DDOR Garant Ekvilibrio“.

Istovremeno je izvršeno i spajanje uz pripajanje dobrovoljnih penzijskih fondova „Societe Generale Štednja“ i „DDOR Garant Dinar“, na taj način što je dobrovoljni penzijski fond „DDOR Garant Dinar“ preneo na fond „Societe Generale Štednja“ celokupnu svoju imovinu i obaveze i prestao da postoji, a fond je nastavio poslovanje pod novim poslovnim imenom „DDOR Garant Štednja“.

AKCIONARI DRUŠTVA

PRVA GROUP PLC

Većinski akcionar Društva DDOR-GARANT a.d. Beograd je Prva Group plc sa 60% učešća u akcijskom kapitalu i jedna je od vodećih finansijskih institucija u centralnoj i istočnoj Evropi. Svoju lidersku poziciju na tržištu razvijaju i jačaju kroz širenje poslovnih mreža i partnerskih odnosa.

Grupacija okuplja pet članica – finansijskih institucija koje obavljaju poslove osiguranja i penzijskih fondova. Prva Group plc je osnovana u decembru 2000. godine i na tržištu Slovenije pruža usluge u svim etapama života – od životnog osiguranja, preko nezgoda i zdravstvenog osiguranja pa do dopunskog penzijskog osiguranja.

DDOR NOVI SAD ADO

Drugi akcionar Društva DDOR-GARANT a.d. Beograd, sa 32,46% učešća u akcijskom kapitalu je DDOR Novi Sad ado, jedan od lidera u poslovima osiguranja na regionalnom tržištu sa poslovnom tradicijom dugom preko 65 godina.

Od januara 2008. godine DDOR Novi Sad ado posluje kao članica Unipol Gruppo, koje je drugo po veličini osiguravajuće društvo na italijanskom tržištu, prvo u oblasti neživotnog osiguranja i među prvih deset u Evropi. Grupa primenjuje strategiju integrisane ponude kako bi pružila najveći izbor proizvoda osiguranja i finansijskih proizvoda i usluga, i naročito je aktivna u oblasti dopunskog penzionog i zdravstvenog osiguranja.

DDOR RE ADO

DDOR RE ado Novi Sad sa 7,54% učešća u akcijskom kapitalu je akcionarsko društvo za reosiguranje u većinskom vlasništvu The Lawrence Ltd reosiguranja sa sedštem u Dablinu, Republika Irska. DDOR RE je osnovano kao zatvoreno akcionarsko društvo registrovano za obavljanje delatnosti reosiguranja svih vrsta osiguranja. Društvo posluje u sastavu Unipol Gruppo sa sedištem u Italiji, u čijem sastavu posluje i DDOR Novi Sad ado.

IZVRŠNA DIREKTORKA

Sa više od 16 godina bankarskog iskustva – od toga 14 na rukovodećim poslovima, Ana Anđelković je od aprila 2020. godine izvršna direktorka DDOR-Garanta.

Prethodno je bila direktorka Direkcije za upravljanje prodajnom mrežom i rezultatima u Erste banci a.d. Novi Sad, a u periodu od 2004. do 2011. godine je radila u Eurobanci a.d. Beograd.

Prelaskom iz bankarstva u društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom DDOR-Garant Ana Anđelković nastavlja svoju karijeru u finansijskim institucijama. Promovisanje i razvijanje dobrobiti privatnih penzija za fizička lica, kao i za poslovni sektor i dugoročnu stabilnost ekonomskog sistema zemlje, uz dosledno poštovanje regulatornog okvira, naročito u domenu sprečavanja pranja novca, zaštite podataka o ličnosti i zaštite korisnika finansijskih usluga, osnova su njenog delovanja na čelnoj poziciji kompanije, koja ima dugoročne razvojne ambicije.

Ana Anđelković je rođena 1979. godine u Beogradu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Društvom DDOR-Garant rukovodi na osnovu rešenja Narodne banke Srbije br. G.br. 4648 od  1. aprila 2020. godine o davanju saglasnosti na izbor za obavljanje funkcije izvršni direktor Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom DDOR-Garant a.d. Beograd, u skladu sa članom 15. i članom 16. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Sl.glasnik RS“ broj 85/2005 i 31/2011).

NADZORNI ODBOR

Alenka Žnidaršič Kranjc, doktor ekonomskih nauka, preko dve decenije gradi uspešnu karijeru na rukovodećim pozicijama u preduzećima i institucijama iz oblasti osiguranja, finansija, investiranja i privatizacije. Od 2000-te godine do danas radi na rukovodećim pozicijama u osiguranju, trenutno obavlja funkciju Predsednika nadzornog odbora osiguravajućeg društva Prva osebna zavarovalnica d.d. iz Ljubljane. Istrovremano, obavlja i funkciju Predsednika Nadzornog odbora DDOR-GARANT društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom ad Beograd, uz saglasnost Narodne banke Srbije.

Boštjan Škufca Zaveršek, magistar ekonomskih nauka sa višegodišnjim iskustvom na rukovodećim pozicijama. Od 2019. godine obavlja funkciju predsednika Upravnog odbora Holdinga za osiguranje „Prva Group“ plc. Član je slovenačkog Udruženja menadžera i na rukovodećoj je poziciji u UNICEF Slovenija. Uz saglasnost Narodne banke Srbije obavlja funkciju člana Nadzornog odbora DDOR-GARANT društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom ad Beograd.

Janez Kranjc, magistar ekonomskih nauka sa bogatim iskustvom u oblasti finansijsko-ekonomskih poslova u vezi sa hartijama od vrednosti, kao i razvijanja metodologije za identifikovanje, merenje i unapređenje sistema upravljanja rizicima kod investiranja imovine penzijskih i osiguravajućih fondova. Trenutno obavlja poslove glavnog izvršnog direktora u osiguravajućem društvu Prva osebna zavarovalnica d.d. iz Ljubljane. Uz saglasnost Narodne banke Srbije obavlja funkciju člana Nadzornog odbora DDOR-GARANT društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom ad Beograd.

Jelena Kolarski, diplomirani ekonomista sa bogatim iskustvom u oblasti finansija i upravljanja sredstvima, naročito iz oblasti osiguranja i reosiguranja. Raspolaže iskustvom na rukovodećim pozicijama. Trenutno obavlja poslove Direktora Direkcije za finansije i upravljanje sredstvima u „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad koji je deo grupe UNIPOL, jednog od vodećih evropskih osiguravača. Uz saglasnost Narodne banke Srbije obavlja funkciju člana Nadzornog odbora „DDOR-GARANT“ društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom ad Beograd.

Goran Mačkić, regionalni direktor u osiguranju „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad. Uz saglasnost Narodne banke Srbije obavlja funkciju člana Nadzornog odbora DDOR-GARANT društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom ad Beograd.

INVESTICIONI ODBOR

Aleksandra Pajić je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje 2007.godine. Dozvolu za obavljanje poslova portfolio menadžera izdatu od strane Komisije za hartije od vrednosti stekla 2011.godine pod rednim br. 5/0-27-4352/4-11.

U Društvu „DDOR-GARANT a.d. Beograd“ je od 01.12.2017. godine imenovana za portfolio menadžera i Predsednika Investicionog odbora Društva i od tada obavlja poslove portfolio menadžera.

Od 2014-2017.godine bila je zaposlena u DZU Ilirika na poziciji portfolio menadžera gde je aktivno upravljala sa pet otvorenih investicionih fondova a od 2010-2013.godine bila je zaposlena u DZU Erste Invest najpre na poziciji analitičara a po dobijanju dozvole i na poziciji portfolio menadžera.

Od 2007-2009. godine bila je zaposlena u Čačanskoj Banci a.d. Čačak na poziciji kreditnog analitičara.

Tokom dugogodišnje karijere bila je uključena u poslove donošenja investicionih odluka i upravljanja fondovima koji su imali različite strategije ulaganja. Aktivno je bila angažovana u oblasti trgovanja kako domaćih tako i inostranih hartija od vrednosti, sprovođenja fundamentalnih i tehničkih analiza prilikom odlučivanja, procenjivanja boniteta firmi, analize i kontrole svih vrsta rizika.

U cilju donošenja što efikasnijih investicionih odluka kao i minimiziranja rizika formiran je Investicioni odbor koji prati i analizira ispunjavanje kvalitativnih i kvantitativnih parametara i ograničenja u vezi sa tržišnim rizikom i utvrđuje utvrđivanje Investicionu politiku Fondova.

Investicioni odbor fonda čine:

Aleksandra Pajić, portfolio menadžer Društva i predsednik Investicionog odbora,
Boštjan Škufca Zaveršek, član Investicionog odbora,
Ana Anđelković, član Investicionog odbora,
Borko Vrečko, član Investicionog odbora.

PRAVILA POSLOVANJA

Društvo je Pravilima poslovanja uredilo sledeće oblasti:

poslovi koje obavlja društvo za upravljanje, uslovi i način njihovog obavljanja;
međusobni odnosi Društva za upravljanje i članova fonda;
kriterijumi za obrazovanje investicionog portfolija fonda i investiciona politika sa ciljem povećanja vrednosti imovine fonda;
način obaveštavanja članova dobrovoljnog penzijskog fonda
način i uslovi po kojima članovi organa i zaposleni u Društvu mogu ulagati svoja sredstva u dobrovoljne penzijske fondove kojima upravlja Društvo;
administrativne i računovodstvene procedure;
kontrolne i sigurnosne mere za obradu podataka i njihovo čuvanje;
sistem interne kontrole;
mere za sprečavanje konflikta interesa i mere za sprečavanje korišćenja imovine kojom se upravlja za sopstveni račun;
mere za sprečavanje zloupotrebe privilegovanih informacija i
druga pitanja od značaja za rad Društva

Pravila Poslovanja (pdf)

SPISAK POSREDNIKA

PRAVNA LICA:

FIZIČKA LICA:

 • BRANISLAV BIROVLJEV – BEOGRAD

 • SNJEŽANA PROTIĆ – BEOGRAD

 • GORAN KRZMAN – BEOGRAD

 • ZORAN ŽIVANOVIĆ – BEOGRAD

 • TANJA BULAJIĆ – BEOGRAD

 • KATARINA STANISAVIĆBEOGRAD

 • KAROLINA HERBUTBEOGRAD

 • VLADIMIR STANISAVIĆBEOGRAD

 • SANJA MARČETA IVANEŽABEOGRAD

 • STOJAN RAJKOVIĆBEOGRAD

 • JELENA ISAKOVIĆBEOGRAD

 • NIKOLA KOVAČEVIĆBEOGRAD

 • LJILJANA ĐORĐEVIĆBEOGRAD

 • JAGODA KARANOVIĆKIKINDA

 • KOSTA TOMAŠEVIĆNOVI SAD

 • ZORAN NOVAKOVIĆNOVI SAD

 • SLOBODAN STOKUĆANOVI SAD

 • AKOŠ BARNASUBOTICA

 • MILAN ZORIĆTEMERIN

PODACI O DRUŠTVU


 • Ime: DDOR-Garant Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd

 • Adresa: Maršala Birjuzova 3-5, Beograd

 • Broj rešenja NBS – Društvo: 10179/16.11.2006.

 • Broj rešenja NBS – DDOR-Garant Ekvilibrio: 10178/16.11.2006.

 • Broj rešenja NBS – DDOR-Garant Štednja: 5207 / 19.06.2008. IO NBS no. 50 07.11.2013.

 • PIB: 104746708

 • Matični broj: 20230240

 • Broj računa DDOR-Garant Ekvilibrio: 325-9500500193098-89

 • Broj računa DDOR-Garant Štednja: 325-9500500193100-83

 • Kastodi banka: OTP banka Srbija AD Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, Novi Beograd

 • Telefon: 011/3036 142

 • E-mail: info@garant-penzije.eu

 • E-mail: support@garant-penzije.eu

 

Brokersko-dilerska društva:


 • OTP banka Srbija AD Beograd, Trg slobode 5, Novi Sad

 • Mediolanum Invest AD Beograd, Augusta Cesarca 52, Beograd

 • Ilirika investments AD Beograd, Knez Mihailova 11-15/V sprat, Beograd

Zakažite sastanak sa savetnikom