+381 11 3036 142 Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:00h

Pon - Pet 08:00 - 16:00h

MAMA, CARICE!

Uplaćujte za dete već od rođenja

 

DA LI MOGU DA UPLAĆUJEM ZA DETE?

 

Što duže uplaćujete, makar i sasvim male iznose, na računu će vam se gomilati sve veća sredstva, jer vaše ulaganje raste i za dobit. Možete da uplaćujete za sebe, ali i za druge. Na primer, ako za dete uplaćujete i svega nekoliko stotina dinara mesečno još od detetovog rođenja, zamislite samo kakvo će to iznenađenje da bude kada detetu otkrijete postojanje tog fonda. Po sticanju punoletstva, vaše dete može da nastavi samostalno da uplaćuje, ili da prekine sa uplatama, a da fond nastavi da se uvećava za dobit.

 

Saznajte ovde odgovore i na druga često postavljana pitanja.

KO MOŽE DA BUDE ČLAN FONDA?

Član dobrovoljnog penzijskog fonda može da bude bilo koji državljanin i državljanka Republike Srbije, kao i strani državljani. Član fonda može da bude punoletna ili maloletna osoba.

KOLIKO NAJMANJE MESEČNO MORAM DA UPLAĆUJEM?

Obavezna mesečna uplata ne postoji, jer u fond ne morate da uplaćujete svakog meseca. Kada uplaćujete, najmanji iznos uplate i u fondu Ekvilibrio i u fondu Štednja je 500 dinara. Ne postoji bilo kakva obaveza ukupnog mesečnog ili godišnjeg iznosa za uplatu.
Osnovno načelo jeste dobrovoljnost što znači da član fonda uplaćuje doprinose prema svojim mogućnostima – kada i koliko može u datom trenutku. Ako član fonda prestane da uplaćuje doprinose, članstvo u fondu ne prestaje i član ne gubi svoja prava, već i u tom slučaju raspolaže svojim akumuliranim sredstvima, kada se za to steknu zakonski uslovi.

SA KOLIKO GODINA MOGU DA POČNEM DA POVLAČIM SREDSTVA / DA KORISTIM PRIVATNU PENZIJU?

Bez obzira na to kada planirate da se penzionišete, sredstva iz dobrovoljnog penzijskog fonda možete da počnete da koristite već sa napunjenih 58 godina. Ako ste u fond počeli da uplaćujete pre 17. maja 2011. godine (za vreme važenja starog Zakona), akumulirana sredstva možete da počnete da koristite već kada napunite 53 godine. Ranija isplata – pre 53, odnosno 58. godine života moguća je u slučaju trajne nesposobnosti za rad.

KADA NAJKASNIJE MOGU DA POČNEM DA POVLAČIM SREDSTVA?

Sredstva možete da počnete da povlačite sa najviše 70 godina starosti. Najranije doba za početak povlačenja sredstava je napunjenih 58 godina, a najkasnije za početak povlačenja je 70. Sa koliko god godina da počnete da povlačite sredstva, to možete da učinite na način koji vi odredite

KOLIKI PRINOS MOGU DA OČEKUJEM NA ULOŽENA SREDSTVA?

Prinos na uložena sredstva ne može unapred da se odredi. Zahvaljujući visokim stopama prinosa od osnivanja, oba naša fonda su svojim članovima obezbedila značajna akumulirana sredstva u odnosu na uplaćene iznose. Prinosi na dan 31.03.2024. godine su sledeći. Stopa prinosa fonda Štednja u poslednjih 12 meseci je 8,29%; prosečna godišnja stopa Štednje u prethodnih pet godina je 1,36%, a računajući od uspostavljanja fonda 2008. godine prosečna godišnja stopa je 7,29%. Stopa prinosa fonda Ekvilibrio u poslednjih 12 meseci je 5,74%; prosečna godišnja stopa Ekvilibrija u prethodnih pet godina je 0,86%, a računajući od uspostavljanja fonda 2007. godine 5,85%

KOLIKO SU SIGURNA MOJA SREDSTVA U FONDU?

Vaša sredstva su potpuno sigurna u pogledu da je imovina članova fonda potpuno odvojena od imovine i poslovanja društva koje fondom upravlja. To znači da novac koji vi uplaćujete i prinos koji ste ostvarili ne mogu da budu predmet prinudne naplate, zaloge, hipoteke, ne može se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu društva, kastodi banke ili drugih lica, niti koristiti za izmirivanje obaveza člana fonda i drugih lica prema trećim licima.

DA LI MOGU DA BUDEM ČLAN VIŠE FONDOVA ISTOVREMENO?

Da, jedno lice može da bude član više dobrovoljnih penzijskih fondova, i da iz svakog povlači sredstva kada dostigne određenu starosnu dob.

DA LI MOGU DA UPLAĆUJEM U FOND I AKO NISAM U RADNOM ODNOSU?

Da, u fond mogu da uplaćuju sva fizička lica, bez obzira na to da li su u radnom odnosu ili ne.

KOJE SVE TROŠKOVE IMAM KAO ČLAN FONDA?

Postoje dve vrste naknada: naknada prilikom uplate i naknada za upravljanje fondom.
Prilikom uplate do 100.000 dinara naplaćuje se naknada od 2,7% iznosa uplaćenih sredstva, a za veće uplate naknada se smanjuje prema Tarifniku.
Na godišnjem nivou se naplaćuje naknada za upravljanje fondom, po stopi od 1,25% na vrednost vaše imovine u fondu. Ova naknada se obračunava dnevno, kao procenat podeljen sa 365,25 na neto vrednost imovine fonda. Vrednost investicione jedinice kao i stope prinosa koje se objavljuju su već umanjene za ovu naknadu.
U slučaju transfera fonda u fondove kojima upravljaju druga društva, plaćaju se troškovi platnog prometa banke. Ukoliko se sredstva prebacuju između fondova kojima upravlja DDOR-Garant, nema troškova.

KAKO SE POVLAČI NOVAC IZ PENZIJSKOG FONDA?

Novac iz penzijskog fonda možete da povučete jednokratno, programiranim isplatama, kupovinom anuiteta ili kombinacijom ovih načina.
Jednokratna isplata podrazumeva povlačenje do 30% sredstava u roku od 15 dana od podnošenja zahteva, a za preostalih 70% član određuje dinamiku i visinu isplate potpisivanjem Ugovora o programiranoj isplati.
Programiranom isplata znači višekratno isplaćivanje određenom dinamikom tokom dužeg vremenskog perioda, a najmanje tokom 12 meseci. Član se sa društvom dogovara o načinu i trajanju programirane isplate. Visina i dinamika isplate mogu se menjati u bilo kom trenutku, potpisivanjem novog Ugovora o programmiranoj isplati.
U oba slučaja isplate se vrše prema vrednosti investicione jedinice na dan isplate.
Kupovina anuiteta podrazumeva prebacivanje akumuliranih sredstava u osiguravajuće društvo koje pravi kalkulaciju za doživotnu penziju.
Kombinacijom ovih načina isplate možete sami da izaberete najbolju opciju za sebe.

DA LI SU SREDSTVA UPLAĆENA U DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND NASLEDNA?

Da, sredstva su nasledna u slučaju da član fonda premine pre nego što je počeo da povlači sredstva, kao i ukoliko se to desi tokom povlačenja sredstava. Ukoliko je u Ugovoru o članstvu naveden korisnik on nesmetano podiže sredstva. Ukoliko u Ugovoru korisnik nije naveden sredstva se nasleđuju prema Zakonu o nasleđivanju.

DA LI MOGU DA MENJAM IZNOS KOJI UPLAĆUJEM?

Da, u fond uplaćujete onoliko koliko želite, i kada želite. Osobe na početku poslovne karijere obično počinju sa manjim iznosima, a povećavaju ih kako im primanja tokom karijere rastu. Minimalni iznos uplate i za Ekvilibrio i za Štednju je 500 RSD.

DA LI MI UPLAĆIVANJE U DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND UMANJUJE KREDITNU SPOSOBNOST?

Ne, uplaćivanje u dobrovoljni penzijski fond ne utiče na evidenciju zaduženosti u Kreditnom birou.

Zakažite sastanak sa savetnikom